1. Algemeen

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing behoudens de wijzigingen die beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk overeenkomen.

1.2. Door het aanvaarden van de bestelling verzaakt de verkoper aan elke toepassing van de bepalingen van zijn algemene of bijzondere verkoopvoorwaarden zelfs indien deze bedingen dat zij alleen geldig zijn.

2. Controle

2.1. Het is de koper toegestaan op elk ogenblik tijdens de normale werkuren en in gelijk welk stadium van de fabricage de kwaliteit van de gebruikte materialen en stukken te doen
controleren en te doen onderzoeken door één of meer daartoe aangestelde gemandateerden.

2.2. Het feit dat naar aanleiding van deze controles of onderzoeken geen opmerkingen gemaakt werden, schaadt geenszins het recht van de koper om het materieel te weigeren als het niet conform is of behept is met een zichtbaar of verborgen gebrek.

3. Levering

3.1 Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst geschiedt de levering “delivered duty paid at Turnhout, Belgium (DDP)” volgens de Incoterms 2010.

4. Termijn of datum van de levering

4.1. Behoudens een uitdrukkelijk tegengesteld beding:
• begint de leveringstermijn te lopen vanaf de datum van de bestelbon uitgaande van de koper.
• is de leveringstermijn of de leveringsdatum bindend.

4.2. Eens de vastgestelde leveringsdatum of -termijn verlopen, is de verkoper een forfaitaire schadevergoeding van 10% op het gehele order per dag vertraging verschuldigd en dit
zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling nodig is. Zodra de vertraging 2 weken bereikt, heeft de koper het recht zonder gerechtelijke tussenkomst, maar na een voorafgaande
ingebrekestelling die binnen 3 dagen na ontvangst zonder gevolg is gebleven, het contract te verbreken. Bovenstaand beding toepassen doet geen afbreuk aan het recht van de koper om volledige schadevergoeding te eisen van de verkoper.

5. Overgang van risico’s

5.1. De overgang van de risico’s gebeurt bij de werkelijke levering van de goederen op de overeengekomen plaats door de verkoper of door de vervoerder die hij gemachtigd heeft.

6. Betalingen

6.1. De betalingen zullen geschieden volgens de in de bestelbon van de koper overeengekomen modaliteiten

6.2. Indien de koper niet tijdig zou betalen wegens één van de omstandigheden bepaald in artikel 9, zal de verkoper hiervoor geen recht hebben op schadevergoeding.

7. Ontvangst van de goederen – Klachten

7.1 Onverminderd de toepassing van artikel 8, beschikt de koper over een termijn van 10 dagen te rekenen vanaf de laatste der twee volgende data:
• de dag van de werkelijke levering van de goederen,
• de ontvangstdatum van de factuur, om gelijk welke klacht of opmerking in te dienen hetzij aangaande de conformiteit, hetzij aangaande de kwaliteit van de verkochte waren.

8. Waarborg

8.1 De verkoper verbindt zich om zo snel mogelijk elk gebrek van de goederen te verhelpen, wat ook de oorzaak of de aard ervan zij, dat vastgesteld wordt gedurende een periode van 2 jaar vanaf de werkelijke levering en de koper te vergoeden voor elk nadeel dat hij door dit gebrek zou geleden hebben.

9. Bevrijdende omstandigheden

9.1. Gelden als bevrijdende omstandigheden: alle omstandigheden die zich buiten de wil van één der partijen voordoen na de totstandkoming der overeenkomst en de uitvoering daarvan verhinderen zoals onder andere : arbeidsconflicten, brand, mobilisatie, inbeslagneming, embargo, verbod van deviezenoverdracht, opstand, tekort aan vervoermiddelen, algemene schaarste aan grondstoffen, beperkingen in het energieverbruik, enz.

9.2. De partij, die zich op de bovenbedoelde omstandigheden beroept, moet de andere partij van het intreden alsook van het aflopen daarvan onmiddellijk schriftelijk in kennis stellen.

9.3. Het ontstaan van één van deze omstandigheden ontneemt alle aansprakelijkheid zowel van de verkoper als van de koper.

10. Toepasselijk recht

10.1 De overeenkomst wordt door het Belgisch recht beheerst, tenzij de partijen expliciet en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

11. Bevoegde rechtbanken

11.1. In geval van betwisting, zijn alleen de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van de koper bevoegd.

11.2. Indien de koper evenwel eiser is, heeft hij de mogelijkheid de zaak voor een andere rechtbank te brengen die krachtens het gemeen recht bevoegd is.