1. Onze algemene verkoopsvoorwaarden worden verondersteld gekend te zijn door de koper : de ontstentenis van enige reactie binnen de acht dagen na de kennisname zal de tegenstelbaarheid teweegbrengen en dit ook voor de navolgende overeenkomsten. Deze hebben absolute voorrang op de bestel en/of koopvoorwaarden van de koper, zelfs indien deze laatste het tegenovergestelde bedingen.
 2. Een bestelling is pas bindend wanneer Robberechts deze bestelling schriftelijk heeft bevestigd door middel van een orderbevestiging of, in geval van vooruitbetaling, een proforma factuur. Wijzigingen in een bestelling moeten binnen 48 uur na ontvangst van de orderbevestiging of pro forma factuur worden gemeld. Na deze 48 uur worden geen wijzigingen meer geaccepteerd. Bij annulering van de bestelling is de klant een vaste en onherleidbare vergoeding van 50% van de bestelling verschuldigd.
 3. Alle betalingen geschieden in Euro, zijn netto berekend en discontovrij. Grondstof- en valutaschommelingen groter dan 3% rechtvaardigen prijsaanpassingen (cf gegevens Agoria). Behoudens andersluidende overeenkomst zijn de facturen betaalbaar binnen een termijn van 8 dagen na factuurdatum en ontvangst van de goederen of diensten.Wanneer de koper niet betaalt binnen de overeengekomen betalingstermijn of, bij gebreke hieraan, binnen de wettelijke betalingstermijn, heeft de verkoper vanaf de daarop volgende dag, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, recht op de betaling van een interest tegen de referentie-interestvoet vermeerderd met acht procentpunten en afgerond tot het hogere halve procentpunt.

  De referentie-interestvoet is de interestvoet die door de Europese Centrale Bank wordt toegepast voor haar meest recente basisherfinancieringstransactie zoals gedefinieerd door de wet van 2 augustus 2002. De verkoper heeft bovendien, wanneer de koper niet betaalt binnen de overeengekomen betalingstermijn of, bij gebreke hieraan, binnen de wettelijke betalingstermijn, onverminderd zijn recht op vergoeding van de gerechtskosten overeenkomstig de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek, recht op een redelijke schadeloosstelling door de koper voor alle relevante invorderingskosten ontstaan door de betalingsachterstand. Deze is forfaitair berekend op 5% van het factuurbedrag met een minimum van 250 euro. Het feit dat er interesten bedongen worden, verhindert niet dat de betalingen eisbaar zijn op hun vervaldag. Alle huidige en toekomstige belastingen, en bijkomende heffingen en kosten, van welke aard ook, verbonden aan de verkoop zijn ten laste van de koper.

 4. In geval van achterstallige betaling behoudt de verkoper zich het recht voor, en dit zonder dagvaarding, zijn prestaties op te heffen, ongeacht of deze voortvloeien uit het huidige dan wel uit voorgaande of latere contracten, en deze pas te hervatten, behoudens andere bepalingen, vanaf de regularisatie van de betaling.
 5. Financiële waarborgen:
  De verkoper behoudt zich het recht voor om, indien het na het sluiten van de overeenkomst maar voor de totale betaling van de prijs blijkt dat het krediet van de koper in het gedrang komt of wanneer zijn kredietwaardigheid vermindert en namelijk in volgende gevallen: het vragen van betalingstermijnen, solvabiliteitsproblemen in het kader van de Wet Continuïteit Ondernemingen, protest, het beslag op het geheel of een deel van de goederen van de koper op vraag van een schuldeiser, vertraging in de betalingen aan RSZ, enz. deze garantie te eisen die hij nodig acht voor de goede uitvoering van de verbintenissen, zelfs na de levering van goederen. De weigering om hieraan gevolg te geven geeft de verkoper het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te verbreken. Hiervoor is geen enkele ingebrekestelling vereist.
 6. Alle klachten, inclusief voor zichtbare gebreken, dienen ons overgemaakt per aangetekend schrijven binnen de acht dagen na levering op straffe van verval. Klachten met betrekking tot productschade dienen steeds gestaafd aan de hand van beeldmateriaal. Het indienen van een klacht geeft de koper niet het recht om de betaling van de goederen uit te stellen. Voor verborgen gebreken, zoals fabricagefouten, geldt een garantietermijn van 5 jaar waarbij het gebrek verholpen wordt door vervanging of herstelling, naar keuze van de verkoper. Zijn hiervan uitgesloten normale slijtage, beschadiging door oneigenlijk gebruik, foutieve manipulatie en gebrekkig onderhoud. De verkoper wordt eigenaar van de vervangen onderdelen. Deze stukken worden teruggestuurd op kosten van de koper. De verkoper is tot geen enkele andere garantie of schadevergoeding gehouden.
 7. Tenzij anders is overeengekomen, zijn leveringstermijnen slechts een schatting: een eventuele vertraging kan nooit aanleiding geven tot verbreking van de overeenkomst of tot enige schadevergoeding. Zo kunnen leveringstermijnen worden verlengd bij problemen van toelevering, productie of levering rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt door een epidemie, zoals de schaarste van grondstoffen of een tekort aan arbeidskrachten, dan wel door situaties van overmacht.
 8. Bevrijdende omstandigheden:
  als bevrijdende omstandigheden gelden, indien zij zich voordoen buiten de wil van de partijen en de uitvoering van de overeenkomst verhinderen dan wel onredelijk zwaar maken: overmachtssituaties met inbegrip van, maar niet beperkt tot arbeidsconflicten, dwingende overheidsmaatregelen, brand, aardbevingen, overstromingen, mobilisatie, inbeslagneming, embargo, verbod op deviezenoverdracht, opstand, tekort of vertraging van vervoer, schaarste aan grondstoffen, beperkingen in het energieverbruik, terroristische (cyber)aanvallen, epidemieën. De verplichting tot uitvoering wordt opgeschort voor de duur van deze omstandigheid en ontneemt alle aansprakelijkheid van de verkoper. De verkoper stelt de koper in kennis van het intreden en aflopen van de bovenvermelde omstandigheden waarop hij zich beroept.
 9. Indien de goederen franco geleverd worden, betekent dit aflevering op de begane grond achter de deur. De kosten voor het gebruik van een buitenlift of een katrol worden volgens de geldende tarieven doorberekend.
 10. Annulatie van leveringsafspraken door de koper geven aanleiding tot het aanrekenen van alle gemaakte en voorziene kosten van transportreservatie en personeel. De verkoper kan voorzien in de opslag van de goederen voor rekening en risico van de koper mits aanrekenen van stockage kosten.
 11. Onze verkoopsvoorwaarden hebben voorrang op de voorwaarden van de klant totwelk door deze laatste wordt erkend en aanvaard door ondertekening van onze bestelbon.
 12. Bestelde goederen worden ten laatste 30 dagen na de schriftelijke overeengekomen leveringsdatum gefactureerd ook indien deze goederen op vraag van de opdrachtgever nog niet geleverd werden op de overeengekomen datum.
 13. Voor aankopen van minder dan € 25,- (excl BTW) wordt € 5,- administratiekosten aangerekend.
 14. De verkochte goederen blijven de eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van de verkoopprijs in hoofdsom en accessoria. In geval van doorverkoop behoudt de verkoper de mogelijkheid de som op te eisen die overeenstemt met de waarde van de doorverkochte goederen. Het eigendomsvoorbehoud wordt overgedragen op de herverkoopprijs. Eens de goederen geleverd zijn, draagt de koper alle risico’s, gevallen van overmacht en vernietiging inbegrepen, en de bewaringslast. De wanbetaling van één der verschuldigde bedragen op de vervaldag kan de terugvordering van de goederen tot gevolg hebben. Bij stopzetting van een product zullen onderdelen nog gedurende 5 jaar nageleverd kunnen worden in de originele of in een aangepaste versie.
 15. Volgens de NFE norm garandeert de fabrikant de mogelijkheid om onderdelen en producten te verkrijgen, per eenheid, gedurende de periode van hun industriële vervaardiging. De fabrikant verbindt zich ertoe om gedurende 5 jaar vanaf datum van stopzetting van de productie van het betreffende gamma, de functionele oorspronkelijke elementen of elementen die gelijkwaardige functies kunnen vervullen, te leveren.
 16. Ingeval van gerechtelijke invordering op elke andere burgerlijke betwisting omtrent deze factuur zijn enkel de Rechtbanken van Turnhout bevoegd al naargelang het geval de Rechtbanken van Eerste Aanleg, de Rechtbank van Koophandel of het Vredegerecht van het 1ste Kanton.
 17. Ter zake zal het Belgisch recht van toepassing zijn.