1.  Onze algemene verkoopsvoorwaarden worden verondersteld gekend te zijn door de koper : de ontstentenis van enige reactie binnen de acht dagen na de kennisname zal de tegenstelbaarheid teweegbrengen en dit ook voor de navolgende overeenkomsten. Deze hebben absolute voorrang op de bestel en/of koopvoorwaarden van de koper, zelfs indien deze laatste het tegenovergestelde bedingen. Deze algemene verkoopsvoorwaarden hebben absolute voorrang op de bestel en/of koopvoorwaarden van de koper, zelfs indien deze laatste het tegenovergestelde bedingen.

2.  Al onze facturen en koopwaren zijn contant betaalbaar te Turnhout.

3.  Wordt de rekening niet contant betaald, dan is het tussen partijen verstaan dat vanaf haar dagtekening een conventionele intrest van 1% per maand op het factuurbedrag dag voor dag eisbaar wordt tot de dag der volledige betaling. Deze intrest loopt van rechtswege, zonder dat een voorafgaande aanmaning vereist is, en dit in afwijking van art. 1652 B.W.

4.  Bij niet tijdige betaling van deze factuur wordt bovendien een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 20% van het factuurbedrag eisbaar onverminderd de hierbovenvermelde intrest en onverminderd gebeurlijke gerechtskosten en dit bij toepassing van art. 1152 en in afwijking van art. 1153 al. 1 B.W. Desbetreffend treedt de eisbaarheid ook van rechtswege in, zonder dat een voorafgaande aanmaning vereist is en dit in afwijking van art. 1153 al. 3 B.W. Deze schadevergoeding bedraagt minimum € 50,- Tussen partijen wordt dit forfaitair overeengekomen teneinde de bewijsmoeilijkheden nopens de hoegrootheid van de schade te vermijden en welke teweeg gebracht wordt naar aanleiding van het niet tijdig betalen van een rekening, en o.m. bestaande in bijkomende administratiekosten, inflatie, vooruitbetaling van kommissies en/of lonen, verstoring van administratieve en financiële planning enz.

5.  In geval van achterstallige betaling behoudt de verkoper zich het recht voor, en dit zonder dagvaarding, zijn prestaties op te heffen, ongeacht of deze voortvloeien uit het huidige dan wel uit voorgaande of latere contracten, en deze pas te hervatten, behoudens andere bepalingen, vanaf de regularisatie van de betaling.

6.  Financiële waarborgen:
De verkoper behoudt zich het recht voor om, indien het na het sluiten van de overeenkomst maar voor de totale betaling van de prijs blijkt dat het krediet van de koper in het gedrang komt of wanneer zijn kredietwaardigheid vermindert en namelijk in volgende gevallen: het vragen van betalingstermijnen, solvabiliteitsproblemen in het kader van de Wet Continuïteit Ondernemingen, protest, het beslag op het geheel of een deel van de goederen van de koper op vraag van een schuldeiser, vertraging in de betalingen aan RSZ, enz. deze garantie te eisen die hij nodig acht voor de goede uitvoering van de verbintenissen, zelfs na de levering van goederen. De weigering om hieraan gevolg te geven geeft de verkoper het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te verbreken. Hiervoor is geen enkele ingebrekestelling vereist.

7.  Alle klachten dienen ons overgemaakt per aangetekend schrijven binnen de acht dagen na levering. Klachten met betrekking tot productschade dienen steeds gestaafd aan de hand van beeldmateriaal. Het indienen van een klacht geeft de koper niet het recht om de betaling van de goederen uit te stellen.

8.  Te late aflevering kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding.

9.  Indien de goederen franco geleverd worden, betekent dit aflevering op de begane grond achter de deur. De kosten voor het gebruik van een buitenlift of een katrol worden volgens de geldende tarieven doorberekend.

10.  Speciale clausule voor de levering van zware brandkasten : de koper dient in te staan voor een volledige egale oppervlakte en ondergrond die voldoende weerstand biedt aan de belasting en dit over de ganse lengte van het leveringstraject binnenshuis. Tevens dient mogelijke dorpel en betegeling van de vloer voldoende sterk te zijn om de belasting van het te leveren voorwerp te weerstaan. De verkoper kan derhalve niet gehouden zijn tot enige aansprakelijkheid voor mogelijke schade bij de levering en de plaatsing van het voorwerp zoals in deze bestelling gespecifieerd ingevolge enige onvolmaaktheid van de ondergrond, welke deze ook weze. Indien de koffer verankerd moet worden dient de koper ons te wijzen op het gevaar van beschadiging van onderliggende leidingen (water, gas, elektriciteit of andere).

11.  Onze verkoopsvoorwaarden hebben voorrang op de voorwaarden van de klant totwelk door deze laatste wordt erkend en aanvaard door ondertekening van onze bestelbon.

12.  Bestelde goederen worden ten laatste 30 dagen na de schriftelijke overeengekomen leveringsdatum gefactureerd ook indien deze goederen op vraag van de opdrachtgever nog niet geleverd werden op de overeengekomen datum.

13.  Voor aankopen van minder dan € 25,- (excl BTW) wordt € 4,- administratiekosten aangerekend.

14.  De verkochte goederen blijven de eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van de verkoopprijs in hoofdsom en accessoria. In geval van doorverkoop behoudt de verkoper de mogelijkheid de som op te eisen die overeenstemt met de waarde van de doorverkochte goederen. Het eigendomsvoorbehoud wordt overgedragen op de herverkoopprijs. Eens de goederen geleverd zijn, draagt de koper alle risico’s, gevallen van overmacht en vernietiging inbegrepen, en de bewaringslast. De wanbetaling van één der verschuldigde bedragen op de vervaldag kan de terugvordering van de goederen tot gevolg hebben. Bij stopzetting van een product zullen onderdelen nog gedurende 5 jaar nageleverd kunnen worden in de originele of in een aangepaste versie.

15.  Volgens de NFE norm garandeert de fabrikant de mogelijkheid om onderdelen en producten te verkrijgen, per eenheid, gedurende de periode van hun industriële vervaardiging. De fabrikant verbindt zich ertoe om gedurende 5 jaar vanaf datum van stopzetting van de productie van het betreffende gamma, de functionele oorspronkelijke elementen of elementen die gelijkwaardige functies kunnen vervullen, te leveren.

16.  Ingeval van gerechtelijke invordering op elke andere burgerlijke betwisting omtrent deze factuur zijn enkel de Rechtbanken van Turnhout bevoegd al naargelang het geval de Rechtbanken van Eerste Aanleg, de Rechtbank van Koophandel of het Vredegerecht van het 1ste Kanton.

17.  Ter zake zal het Belgisch recht van toepassing zijn.