ROBBERECHTS APP

TERMS OF USE

Terms of use

De Robberechts App is eigendom van en wordt beheerd door Robberechts, met maatschappelijke zetel in België, Slachthuisstraat 21, 2300 Turnhout, geregistreerd onder ondernemingsnummer BE 0423 718 170.

 
 
 1. De App kan alleen worden gebruikt in combinatie met de producten van ons bedrijf via een mobiel apparaat (smartphone, tablet) om de beweging van de producten te regelen en de positie, zoals de hoogte van het verstelbare bureau, te onthouden om de werkomstandigheden en de levenskwaliteit te verbeteren.

  Door deze ‘Gebruiksvoorwaarden’ te accepteren, verklaart u, als gebruiker van de Robberechts App, dat u de Gebruiksvoorwaarden hebt gelezen, begrepen en ermee instemt dat de Gebruiksvoorwaarden een bindende overeenkomst vormen tussen u en ons. De Overeenkomst regelt uw gebruik van de App, met uitsluiting van enige voorwaarden van de gebruiker. Wij zijn bereid toegang te verlenen tot de App alleen aan die gebruikers die alle voorwaarden van deze Overeenkomst onvoorwaardelijk accepteren, in de laatste versie. Wij behouden ons het recht voor om op elk moment naar eigen goeddunken delen van deze Overeenkomst te wijzigen, aan te passen, toe te voegen of te verwijderen. In geval van wijzigingen zullen wij alle gebruikers van tevoren informeren voordat dergelijke wijzigingen van kracht worden. Door de App te blijven gebruiken, stemt u in met dergelijke herzieningen.

 2. Als u de App gebruikt, stemt u ermee in: (a) nauwkeurige, actuele en volledige informatie over uzelf te verstrekken zoals mogelijk wordt gevraagd in eventuele registratieformulieren op de App (“Registratiegegevens”); (b) de beveiliging van uw wachtwoord en identificatie te handhaven; (c) de Registratiegegevens en eventuele andere informatie die u ons verstrekt tijdig bij te werken om deze nauwkeurig, actueel en volledig te houden; en (d) volledig verantwoordelijk te zijn voor het gebruik van uw account en voor alle handelingen die plaatsvinden met behulp van uw account, inclusief de vertrouwelijkheid van uw account en wachtwoord. U verklaart en garandeert dus dat u uw identificatie of wachtwoord op geen enkel moment aan een derde partij zult communiceren, en dat u uw wachtwoord of referenties niet zichtbaar zult maken voor het publiek op welke manier dan ook, en dat u geen inhoud of component van uw account of informatie van ons aan een derde partij zult openbaren. Als u zich bewust wordt van een dergelijk gebruik door een derde partij, is het uw verantwoordelijkheid om (i) onmiddellijk uw wachtwoord en andere benodigde referenties te wijzigen en (ii) ons onmiddellijk op de hoogte te stellen via het volgende e-mailadres: app@robberechts.be
 3. U bent verantwoordelijk voor al het gebruik van de App dat via uw account plaatsvindt en u verklaart dat u zich zult houden aan alle toepasselijke wetgeving met betrekking tot het gebruik van de App, inclusief die met betrekking tot gegevensprivacy- en intellectueel eigendom. In geval van vermoeden van een beveiligingsinbreuk, waaronder zonder beperking ongeautoriseerde toegang tot uw account, bent u verplicht ons zo snel mogelijk op de hoogte te stellen.De App en onze producten mogen niet op een gevaarlijke of schadelijke manier worden gebruikt.De App, het apparaat en/of de producten mogen niet worden gebruikt onder omstandigheden van sterke elektromagnetische storing, wat tot storing kan leiden. Minderjarigen mogen de App, het apparaat en/of de producten niet zonder toezicht van een volwassene gebruiken. U verklaart, garandeert en stemt ermee in dat uw gebruik van de App de rechten van ons bedrijf of van een derde partij niet zal schenden of inbreuk zal maken, inclusief auteursrecht, handelsmerk, privacy, publiciteit of andere persoonlijke of eigendomsrechten.
 4. Gebruikers gebruiken de App, het apparaat en/of de producten en hun functionaliteiten op eigen risico. Tenzij de wet anders voorschrijft, zijn wij niet aansprakelijk voor storingen of schade veroorzaakt door de App, het apparaat en/of de producten. De App wordt geleverd “zoals hij is” en “zoals beschikbaar”, en kan niet worden gegarandeerd vrij te zijn van virussen of technische gebreken. We kunnen niet garanderen dat de App geen computer-virussen, malware of andere schadelijke toepassingen of gegevens bevat, dus wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor dergelijke schade. De App kan tijdelijk niet beschikbaar zijn vanwege onderhoud of andere redenen, en wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor dergelijke niet-beschikbaarheid. In elk geval aanvaardt ons bedrijf geen enkele verantwoordelijkheid en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor indirecte, incidentele, speciale en gevolgschade en risico’s veroorzaakt door het gebruik of de onmogelijkheid om deze App, het apparaat en/of de producten te gebruiken.U stemt ermee in ons schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen verlies, aansprakelijkheid, vordering, eis, schade, kosten en uitgaven, inclusief redelijke advocatenkosten, voortvloeiend uit of in verband met: (a) elke vordering die voortvloeit uit of verband houdt met uw gebruik van de App, inclusief, maar niet beperkt tot, elke bewering dat het gebruik van de App inbreuk maakt op of afbreuk doet aan de rechten van een derde partij of schade heeft toegebracht aan een derde partij; of (b) elke vordering die voortvloeit uit de schending door u van enige verantwoordelijkheden, vertegenwoordigingen, overeenkomsten of garanties onder deze Overeenkomst, enige wet of de rechten van een derde partij.
 5. Wij behouden ons het recht voor om de App van tijd tot tijd bij te werken, zonder enige verplichting in dit opzicht. Wij behouden ons te allen tijde en naar eigen goeddunken het recht voor om het recht van een gebruiker om toegang te krijgen tot de App in te trekken en/of het account te sluiten en te verwijderen en/of enige inhoud of informatie die u op de App heeft geplaatst. In het geval dat we van dit recht gebruik maken, zijn we niet verplicht om de betrokken gebruiker van tevoren op de hoogte te stellen en aanvaarden we geen aansprakelijkheid voor deze actie.
 6. Gezien de diversiteit en complexiteit van de App, het apparaat en de producten, biedt de App de functionaliteiten zonder garantie van normale uitvoering of het bereiken van het specifieke gewenste resultaat van een gebruiker in een bepaald geval. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de gevolgen van handelingen door gebruikers van de App of voor andere omstandigheden die buiten onze redelijke controle liggen.
  Niets in deze Gebruiksvoorwaarden mag zo worden uitgelegd dat u enig auteursrecht of ander intellectueel eigendomsrecht verleent of recht geeft, tenzij we dat uitdrukkelijk hebben verklaard. U stemt ermee in dat de App, inclusief eventuele delen en de inhoud ervan, beschermd wordt door intellectuele eigendomsrechten of andere eigendomsrechten, die allemaal aan ons of onze licentiegevers toebehoren. Zonder de voorgaande beperking te beperken, erkent en stemt u ermee in dat niets in deze Gebruiksvoorwaarden u enig recht of licentie verleent om toegang te krijgen, kopiëren, distribueren of anderszins de App te gebruiken.
 7. Na verkrijging van de toestemming van de gebruikers verzamelt de toepassing de accountgegevens van de gebruikers (accountnaam, lengte, gewicht), berekende gegevens (calorieverbruik, voorgestelde zit-/sta-positie) en voorkeuren voor apparatuurpositie. De verzamelde gegevens worden lokaal opgeslagen in het geheugen van het mobiele apparaat. Er worden geen gegevens naar de cloud of naar een server verzonden. De persoonlijke gegevens worden verwijderd uit het interne geheugen van het mobiele apparaat wanneer de gebruiker zijn toestemming heeft ingetrokken en/of de app heeft gedeïnstalleerd. De gebruiker kan zijn persoonlijke gegevens binnen de app verwijderen. Voor meer informatie over de verwerking van persoonlijke gegevens en om de rechten van de betrokkenen uit te oefenen, kunt u contact opnemen met app@robberechts.be
 8. Het bedrijf past redelijke organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen toe om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van persoonlijke gegevens te waarborgen en persoonlijke gegevens te beschermen tegen onopzettelijke of onwettige vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde openbaarmaking van, of toegang tot, persoonlijke gegevens die worden verzonden, opgeslagen of anderszins verwerkt. Het internet is een open systeem en wij kunnen niet garanderen dat onbevoegde derde partijen nooit in staat zullen zijn om deze maatregelen te omzeilen of uw persoonlijke gegevens voor ongepaste doeleinden te gebruiken.
 9. Als een of meer van de bepalingen in de Overeenkomst ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar zou worden verklaard, zal de geldigheid, wettigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen van de Overeenkomst op geen enkele wijze worden aangetast of verminderd.
 10. Belgisch recht is van toepassing. In geval van een geschil hebben de rechtbanken van Turnhout, België exclusieve jurisdictie.

Bureaus die bestuurbaar zijn met Dongle :

Venta

System T

System H

Mooze