Onze opdracht bestaat erin om eigentijdse kantoormeubelen te ontwikkelen voor de projectinrichters, dealers, bedrijven en overheidsinstellingen in West – Europa en dit volgens de heersende milieu eisen en kwaliteitsnormen.

Voor het vervullen van deze opdracht, wil de Algemene Directie een milieu- en kwaliteitsbeleid vastleggen, integreren in de organisatie, verder uitbouwen en continu verbeteren. Hiertoe wordt een managementsysteem ingevoerd dat aan de eisen van de klant voldoet en dat conform is aan de norm NEN EN ISO 9001 en aan de norm NEN EN ISO 14001. Voor de productie van onze bureaubladen kopen we zo veel als mogelijk hout afkomstig van duurzaam beheerde bossen en hebben daarom besloten om ons COC PEFC te laten certificeren.

Het managementsysteem is erop gericht de interne bedrijfsprocessen te beheersen om afwijkingen in alle stadia, van ontwerp tot en met nazorg, te voorkomen. Tevens dienen de noodzakelijke technologieën toegepast en verder ontwikkeld, om de kwaliteit van de producten en diensten te waarborgen en de doelstellingen van de onderneming te behalen.
Het milieusysteem tracht goede en aantoonbare milieuprestaties op te zetten rekening houdend met het milieubeleid en de milieudoelstellingen. De eisen zullen vooral gericht zijn op de mogelijke verontreiniging van bodem, water, lucht en geluid. De doelstellingen kaderen in een context van steeds strengere wetgeving. Het op systematische wijze overnemen en implementeren van een scala van milieuzorgtechnieken zal bijdragen tot optimale resultaten voor alle belanghebbende partijen. Om doeltreffend te zijn moeten deze instrumenten binnen een gestructureerd zorgsysteem worden uitgevoerd en worden geïntegreerd in de algehele managementactiviteiten.

De Algemene Directie zorgt ervoor dat dit beleid op elk niveau van de organisatie wordt begrepen, toegepast en onderhouden en zij stelt zichzelf als voorbeeldfunctie. Zij geeft actief leiding bij het vertalen van het beleid naar jaarlijks vastgelegde objectieven en actieplannen om de betrokkenheid van het personeel te bevorderen en te bestendigen. Dit gebeurt onder meer door :

 • er zich van te vergewissen dat het personeel het beleid begrijpt en in praktijk omzet. Hiertoe worden concrete en coherente objectieven en acties vastgelegd en continu opgevolgd;
 • de passende opleiding en vorming van het personeel te verzekeren, zodat het zich verder kan ontplooien;
 • het personeel blijvend te stimuleren om zich continu in te zetten voor het verbeteren van het functioneren van het bedrijf en het verhogen van de klantentevredenheid;
 • kwaliteits- en milieu management en continue verbetering als belangrijke agendapunten te voorzien in alle overlegorganen.
 • hout aan te kopen afkomstig van duurzaam beheerde bossen

Daartoe zal de Algemene Directie de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van het personeel met betrekking tot het beleid definiëren opdat zij:

 • de nodige acties zouden op het getouw zetten om te voorkomen dat er zich afwijkingen in de processen en in het eindproduct en dienstverlening zouden voordoen;
 • de problemen met betrekking tot product, diensten, processen en zorgsystemen zouden kunnen onderkennen en registreren;
 • de oplossingen zouden kunnen aanreiken en implementeren;
 • in geval van afwijkingen, de onvolkomenheden zouden kunnen beheersen tot aan de bijzondere omstandigheid is verholpen.
 • de nodige richtlijnen volgen inzake bodem, water en lucht verontreiniging

De Algemene Directie legt ook de materiële middelen vast en de eisen die aan deze middelen moeten worden gesteld. Zij zorgt tevens voor voldoende geschoold personeel voor het leidinggeven, het opmaken van procesbeschrijvingen en instructies en het valideren ervan, onder andere door de kwaliteits- en milieu audits. De Algemene Directie stelt deze middelen en de gedocumenteerde procesbeschrijvingen ter beschikking en geeft hierbij als algemene richtlijn de procesbeschrijvingen eenvoudig, doorzichtig en rechtlijnig te maken.

De directie moet een beleid en doelstellingen formuleren waarbij rekening wordt gehouden met eisen vanuit wet en regelgeving en informatie over belangrijke milieu effecten. Tevens wordt door de directie een beleid gevoerd van continue verbetering en preventie van milieubelasting. Dit alles moet gebeuren in een kader dat milieudoelstellingen en taakstellingen gesteld en beoordeeld kunnen worden.

Om het geheel van deze taken met het oog op het kwaliteitsbeleid te coördineren, stelt de Algemene Directie Dhr. SR (de kwaliteitsmanager) aan. De directie stelt de Dhr. GM (externe milieu coördinator) als directieverantwoordelijke aan om er voor te zorgen dat de eisen voor het milieuzorgsysteem worden vastgesteld, geïmplementeerd en bijgehouden in overeenstemming met de internationale norm. Hij rapporteert rechtstreeks naar de algemene directie. Dhr. REC is de wettelijke preventie adviseur. De directie stelt Dhr. NNT voor als PEFC verantwoordelijke.

Deze vertegenwoordigers hebben duidelijk omschreven verantwoordelijkheden en bevoegdheden voor :

 • het invoeren, evalueren, onderhouden en het verbeteren van het kwaliteits- en milieubeleid volgens het vooropgestelde genormeerde managementsysteem ;
 • het uitbrengen van verslag aan de Algemene Directie teneinde de prestaties te kunnen beoordelen en bij te sturen, met het oog op verbetering van het managementsysteem.

De Algemene Directie, zal het ingevoerde managementsysteem beoordelen, de geschiktheid van het vooropgestelde beleid controleren en het personeel blijvend stimuleren tot een verdere continue inzet. Zij zal daartoe regelmatig, en volgens gedefinieerde tussenpozen, overleg plegen met alle afdelingshoofden en de kwaliteitscoördinator omtrent de beheersing van de processen, de procestechnologie, de vernieuwingen en verbeteringen, de inzet van middelen, van ondersteunende diensten en van personeel. Zij zal waken over de veiligheid en het welzijn van haar medewerkers. Zij zal tevens haar beoordelingen laten registreren en beschikbaar houden.

Door de beoordeling van het managementsysteem door de Algemene Directie, wordt het systeem geëvalueerd en bijgestuurd, zodat ook naar de toekomst toe een voortdurende verbetering van de kwaliteit van producten en van de dienstverlening wordt gegarandeerd.

Het beleid wordt kenbaar gemaakt aan alle personeelsleden door uithang aan de daarvoor voorziene borden.

 

De Directie